Результати моніторингу якості освіти

Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт дошкільної освіти України. У ньому зведено норми і положення, що визначають держані вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед вступом її до школи.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в школі.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов'язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема - розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Моніторинг - від англ. «застережливий» - відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності, що попереджає неправомірну оцінку події, факту за даними одиничного виміру (оцінювання). 

 Нормативно – правові документи:

1. Закон України «Про дошкільну освіту»

2. Указ Президента України від 04.7.2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні».

3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

4. Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2-11 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти».

5. Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.

6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів» 

Моніторинг якості освіти в ЗДО

З метою проведення обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту вихователями та спеціалістами нашого дошкільного закладу було проведено діагностичні дослідження щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку життєвих компетентностей.

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ДНЗ №1«Чайка» стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

- отримання об'єктивної інформації про якість освіти вихованців, прогнозування її розвитку;

- оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

- залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ЗДО.

 

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності в ДНЗ

Наказ та план

2023-2024 навчальний рік

З метою створення ефективної системи управління та комплексної оцінки якості освітнього рівня розвитку дітей у 2023/2024 навчальному році, у вересні 2023 року було здійснене первинне моніторингове обстеження дітей (Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник / упорядник : Н.М. Шаповал, В.О. Левченко, Г.М. Остапюк та ін.. – 3-тє видання, зі змінами. – Тернопіль:Мандрівець, 2021. -184 с.)

Ним було охоплено 70 % вихованців. Зведена таблиця результатів визначення рівня засвоєння дітей за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти висвітлена у Додатку 1.

У додатку 2 розкрито рівень засвоєння знань дітьми за кожним напрямом БКДО по кожній віковій групі.

За даними первинного моніторингу, у групі раннього віку «Колобок» (вихователі Шкуренко Н.О., Хейфец Л.І.) найбільше труднощів спостерігається за освітніми напрямами «Дитина в соціумі», «Дитина у світі мистецтва», «Мовлення дитини», а краще діти орієнтуються у напрямах «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

У групі раннього віку «Золота рибка» (вихователі Волошина Ю.С. та Хейфец Л.І.) середній рівень засвоєння вище, ніж в попередньої групи на 24%. Найкраще дітям вдається освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», найгірше - «Дитина в соціумі».

У групі 4-го р. ж. «Капітошка» (вихователі Павленко В.М., Король А.О.) найкращий рівень знань діти показали за напрямами «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в соціумі» та «Гра дитини», труднощі - «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини».

У групі 5-го р. ж. «Сонечко» (вихователі Шевченко Л.М. та Попович М.В.), з огляду на результати моніторингового дослідження минулого року, середній рівень засвоєння знань дітей зріс на 18%. Найкращих результатів діти досягли у напрямі «Гра дитини» та «Дитина в соціумі», особливої уваги потребує напрям «Дитина в природному довкіллі» та «Мовлення дитини». 

У групі 6-го року життя «Бджілка» (вихователі Листопадна Г.І. та Мартинюк О.М.) в порівнянні з минулим роком середній показник рівня засвоєння знань дітей майже не змінився. Найкращі показники виявлені з освітнього напряму «Дитина у соціумі».

У групі 6-го року життя «Ромашка» (вихователі Мартиненко Н.М., Лаврик А.І. та асистент вихователя Дулевич Н.А.) середній показник рівня засвоєння знань дітей, у порівнянні з минулим роком, зріс на 15%. Найбільше труднощів викликали у дітей напрями «Дитина у світі мистецтва» та «Мовлення дитини». А найкращі результати одержали з «Особистість дитини» та «Гра дитини».

Дані моніторингового обстеження будуть враховані вихователями під час планування освітнього процесу в поточному навчальному році.

  

 Додаток 2

У січні 2024 року було здійснене повторне моніторингове обстеження дітей. Ним було охоплено 71 % вихованців. Зведена таблиця результатів визначення рівня засвоєння дітей за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти висвітлена у Додатку 1. У додатку 2 розкрито рівень засвоєння знань дітьми за кожним напрямом БКДО по кожній віковій групі.

У групі раннього віку «Колобок» (вихователі Шкуренко Н.О., Хейфец Л.І.) кількість обстежених дітей не змінилась, проте суттєво змінилися якісні показники засвоєння знань. Із додатку 1 видно, що початковий рівень, у порівнянні з первинним обстеженням, зменшився на 32 %, а достатній зріс на 14 %. Найбільше труднощів виникає під час засвоєння напряму «Мовлення дитини». Всі інші напрями мають, майже однакове зростання показників.

У групі раннього віку «Золота рибка» (вихователі Волошина Ю.С. та Хейфец Л.І.) кількість обстежених дітей збільшилася на 3. Найбільше якісних змін, у порівнянні з початковим обстеженням, вихователі досягли у напряму «Дитина у соціумі». Найбільше складнощів – напрям «Мовлення дитини» та «Гра дитини». Всі інші напрями мають певні зростання показників (додаток 2).

Діти обох груп раннього віку стали більш активні, контактні, із задоволенням комунікують із дорослими, діляться враженнями та власними емоціями.

У групі 4-го р. ж. «Капітошка» (вихователі Павленко В.М., Король А.О.) кількість обстежених не змінилася. Найбільше істотних змін спостерігається за напрямами «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в природньому довкіллі» та «Особистість дитини». Труднощі - «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини», проте у даних напрямах спостерігаються і якісні зміни: у І - початковий рівень, у порівнянні з первинним обстеженням, зменшився на 11 %, а достатній зріс на 21 %; у ІІ - початковий рівень зменшився на 5 %, а достатній зріс на 27 % (додаток 1, 2)

У групі 5-го р. ж. «Сонечко» (вихователі Шевченко Л.М. та Попович М.В.) кількість обстежених дітей не змінилася. У порівнянні з попереднім обстеженням початковий рівень засвоєння знань знизився на 3 %, а високий – зріс на 10 %. У цілому, по всіх напрямах розвитку спостерігається поступове покращення показників (додаток 1, 2).

У групі 6-го року життя «Ромашка» (вихователі Мартиненко Н.М., Лаврик А.І. та асистент вихователя Дулевич Н.А.) кількість обстежених дітей не змінилася. Найкращі результати діти показали з напрямів «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Також хочеться відмітити, що в даній групі, у порівнянні з попереднім обстеженням початковий рівень знизився до нуля, а високий - зріс на 17 % (додаток 1). У цілому, по всіх напрямах розвитку спостерігається поступове покращення показників (додаток 2)

У групі 6-го року життя «Бджілка» (вихователі Листопадна Г.І. та Мартинюк О.М.) кількість обстежених дітей не змінилася. По всіх напрямах розвитку спостерігається поступове покращення показників, хоча вони не настільки суттєві як у групі життя «Ромашка». У порівнянні з попереднім обстеженням початковий рівень знизився на 1 %, а високий - зріс на 7 % , як і достатній (додаток 1).

Отже, середній рівень досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти по закладу – достатній. А найкращі показники рівня засвоєння знань по садочку показали діти 6-го року життя групи «Ромашка». Педагогам усіх вікових груп надані рекомендації, які разом з результатами обстеження, будуть враховуватися вихователями під час подальшого планування освітнього процесу.

Додаток 1 

Додаток 2

  2022-2023 навчальний рік

З метою створення ефективної системи управління та комплексної оцінки якості освітнього рівня розвитку дітей у 2022/2023 навчальному році, у жовтні 2022 року та травні 2023 року було здійснене моніторингове обстеження дітей за Херсонською моделлю (Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник / упорядник : Н.М. Шаповал, В.О. Левченко, Г.М. Остапюк та ін.. – 3-тє видання, зі змінами. – Тернопіль:Мандрівець, 2021. -184 с.) Ним було охоплено у жовтні 58 % дітей, а травні – 70 %. Зведена таблиця результатів визначення рівня засвоєння знань вихованців за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти висвітлена у Додатку 1. У додатку 2 розкрито рівень засвоєння знань дітьми за кожним напрямом БКДО по кожній віковій групі. Аналіз отриманих даних свідчить про успішне засвоєння освітніх завдань програми «Я у Світі» у всіх вікових групах.

У групі раннього віку «Веселка» (вихователі Павленко В.М., Король А.О.) в порівнянні з початковим обстеженням суттєво покращилися показники за освітніми напрямами «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», менш суттєво - «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини», а найменше змін відбулося за напрямом «Дитина у світі мистецтва». Тож саме він потребує особливої уваги та допрацювання.

У групі 4-го р. ж. «Сонечко» (вихователі Шевченко Л.М. та Попович М.В.) з огляду на результати моніторингового дослідження на початку та в кінці навчального року прослідковуються істотні зміни: найкращих результатів діти досягли у напрямі «Особистість дитини», суттєво змінили якісні показники у напрямах «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі» та «Гра дитини», менш суттєві зміни відбулися у напрямах «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Мовлення дитини». Найбільше зусиль педагоги доклали для якісних змін у напрямі «Дитина у світі культури». Але саме даний напрям та напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» потребують особливої уваги та допрацювань.

У групі 5-го року життя «Бджілка» (вихователі Листопадна Г.І. та Попович М.В.) в порівнянні з минулим роком середній показник рівня засвоєння знань дітей зріс на 3% , а повторне обстеження цього року показало покращення на 8%. Найкращі показники виявлені з освітнього напряму «Гра дитини». Особливу увагу слід звернути на освітній напрям «Мовлення дитини» та «Дитина у соціумі».

У групі 5-го року життя «Ромашка» (вихователі Мартиненко Н.М. та Лаврик А.І.) середній показник рівня засвоєння знань дітей за рік зріс на 6%. Найбільше труднощів виникало під час засвоєння програмових завдань з напряму «Дитина у світі культури» та «Мовлення дитини».

У групі 6-го року життя «Капітошка» (вихователі Шкуренко Н.О., Волошина Ю.С.) середній рівень засвоєння знань дітей протягом навчального року зріс на 28%. Найкращі результати діти показали за напрямом «Дитина у природному довкіллі», також суттєвими були показники з напрямів «Особистість дитини», «Дитина у соціумі», «Гра дитини». Найбільше труднощів виникало при засвоєнні програмових завдань напрямів «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Дитина у світі культури». Середній рівень засвоєння по групі на кінець навчального року становив 99%.

У групі 6-го року життя «Золота рибка» (вихователі Хейфец Л.І. та Мартинюк О.М.) середній рівень засвоєння знань дітей протягом навчального року зріс на 8%. Найкращий рівень знань діти показали з напрямів «Особистість дитини» та «Дитина в соціумі», найбільше труднощів виявлено з напряму «Дитина у природному довкіллі». Середній рівень засвоєння по групі на кінець навчального року становив 99%.

Аналізуючи рівні засвоєння по кожній віковій групі у відсотковому співвідношенні, хочеться особливо відзначити якісні зміни, що відбулися у групі «Капітошка» (вихователі Шкуренко Н.О., Волошина Ю.С.)