Результати моніторингу якості освіти

Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт дошкільної освіти України. У ньому зведено норми і положення, що визначають держані вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед вступом її до школи.

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в школі.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов'язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема - розвитку життєвої компетентності дошкільників.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Моніторинг - від англ. «застережливий» - відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності, що попереджає неправомірну оцінку події, факту за даними одиничного виміру (оцінювання). 

 Нормативно – правові документи:

1. Закон України «Про дошкільну освіту»

2. Указ Президента України від 04.7.2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні».

3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

4. Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2-11 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти».

5. Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.

6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів» 

Моніторинг якості освіти в ЗДО

З метою проведення обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту вихователями та спеціалістами нашого дошкільного закладу було проведено діагностичні дослідження щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку життєвих компетентностей.

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ДНЗ №1«Чайка» стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:

- отримання об'єктивної інформації про якість освіти вихованців, прогнозування її розвитку;

- оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;

- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

- залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ЗДО.

 

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності в ДНЗ

  2022-2023 навчальний рік

З метою створення ефективної системи управління та комплексної оцінки якості освітнього рівня розвитку дітей у 2022/2023 навчальному році, у жовтні 2022 року було здійснене моніторингове обстеження дітей за Херсонською моделлю (Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник / упорядник : Н.М. Шаповал, В.О. Левченко, Г.М. Остапюк та ін.. – 3-тє видання, зі змінами. – Тернопіль:Мандрівець, 2021. -184 с.) Ним було охоплено 58 % дітей. Зведена таблиця результатів визначення рівня засвоєння знань вихованців за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти висвітлена у Додатку 1. У додатку 2 розкрито рівень засвоєння знань дітьми за кожним напрямом БКДО по кожній віковій групі.


 

2021-2022 навчальний рік

 

 

2020-2021 навчальний рік


 

 

2019-2020 навчальний рік